28 de enero de 2016

0. Resum - Responsabilitat Penal y Civil a la Muntaña

[Volver a Índice]                    Ir a 1.Introducció >


El dossier de recerca “La responsabilitat penal i civil a la muntanya” és una introducció i aproximació a la matèria del Dret de muntanya. Es tracta d’un anàlisi de les activitats humanes i de la seva responsabilitat en aquest entorn salvatge, sempre des d’un punt de vista jurídic, partint de les principals definicions conceptuals i veient l’evolució històrica des dels seus orígens. L’estudi delimita el marc jurídic i l’àmbit d’aplicació del que cal entendre per Dret de muntanya per tal d’anar al gruix del contingut que és la responsabilitat.

L’anàlisi de la responsabilitat s’enfoca des de les dues òptiques principals que són la responsabilitat penal i la responsabilitat civil. Cadascuna presenta unes normes d’aplicació, tractament legal i característiques concretes. Serà precís per entendre la responsabilitat a la muntanya l’anàlisi de l’anomenada teoria del risc, cada cop més rellevant i essencial en la determinació de responsabilitat per fets succeïts en entorns on la presència de risc és inherent.The project "Criminal and civil liability in the mountain" is an introduction and approach to the Mountain Law. This theme is about the analysis of the human activity and the liability in this wild environment, from a legal point of view, assuming the conceptual definitions and the historical evolution from its origins. The study defines the Mountain Law legal framework and scope to see deeper the content of the liability in the mountain.

The analysis focuses on two principal views: criminal liability and civil liability. Every one of these presents particular regulations, legal treatment and concrete characteristics. Will be necessary, to understand the liability in the mountain, the analysis of the risk theory. This increasingly important theory is essential to determinate the successful events liability when the activity has inherent risk.

No hay comentarios:

Publicar un comentario