28 de enero de 2016

1. Introducció - Responsabilitat Penal i Civil a la Muntanya

< Ir a 0.Resum                    [Volver a Índice]                    Ir a 2.Definició conceptual i jurídica >

El present dossier de recerca te com a matèria d’estudi la responsabilitat en el marc de l’activitat i els esports en entorns de muntanya. La tendència a l’alça en la pràctica d’activitats i esport de muntanya ha de fer reflexionar sobre la necessitat d’esclarir la situació jurídica del Dret a la muntanya, per tal de donar resposta clara a quins són els drets i deures tant dels practicants, com dels organitzadors, com d’un líder desinteressat en una sortida informal.
És especialment important que es tingui clara la idea que al participar o organitzar una activitat de risc, el que s’està assumint és posar en risc certs bens jurídics especialment sensibles, com l’ integritat física o la vida. Si són els actes d’un individu els que generen danys es deriva d’aquests una responsabilitat, que haurà de respondre pels danys moltes vegades via indemnitzatòria amb quanties que arriben a ser tant elevades com el bé jurídic que s’ha posat en risc.
Es tracta doncs de donar resposta a aquestes qüestions, per la seva creixent rellevància social i evolució jurídica, per tal que es conegui de les conseqüències dels fets succeïts en entorn de muntanya, tant pels danys potencials de les activitats que el conformen com dels danys patrimonials que poden derivar de l’atribució de la responsabilitat pels danys.
L’anàlisi de la matèria es du a terme des del punt de vista de la responsabilitat penal i des del punt de vista de la responsabilitat civil. Dins d’aquesta última es farà enfocament en la vessant contractual i especialment en la vessant extracontractual, que és la que acumula més contingut al tractar-se de la responsabilitat que emana d’un accident, tot justificada per la teoria del risc.
L’examen de la matèria avança amb l’anàlisi jurisprudencial de la casuística de referència, i és que, en defecte de normes específiques per al Dret de muntanya, aquest vindrà delimitat pel tractament i interpretació que li han donat els òrgans jurisdiccionals. La metodologia emprada ha estat principalment la cerca continuada d’informació de múltiples fonts, llibres, pàgines web i autors especialitzats, així com la cerca de molta jurisprudència i supòsits de fet tant nacionals com internacionals, per tal d’aconseguir una visió amb perspectiva i que sigui reflex de la situació jurídica actual del Dret de muntanya.
El propòsit perseguit ha estat oferir una mica de llum a un sector que per la seva naturalesa, literalment parlant, era pràcticament aliè a la ciència jurídica, fins fa relativament molt poc, i que s’està obrint progressivament a regulació i aplicació del Dret. És clar que un fet que porta a aquest canvi és la globalització i l’accessibilitat de la civilització a gairebé qualsevol racó imaginable, fet que no permet continuar pretenent que els conflictes en entorns de muntanya no obtinguin resposta.
No hay comentarios:

Publicar un comentario